Ochrona dzziecio

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy członek/członkini personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel Fundacji, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1.

1. Personelem lub członkiem/członkinią personelu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub inna osoba uczestnicząca w realizacji działań Fundacji na podstawie innej umowy, np. umowy stażowej, umowy o wolontariacie, a także na podstawie umowy/porozumienia o świadczeniu usług np. przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.

4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka/opiekunów prawnych. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka/członkinię personelu Fundacji lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

6. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez Zarząd Fundacji członek/członkini personelu, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie Fundacji oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez Zarząd Fundacji członek/członkini personelu sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w Fundacji.

8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

9. Przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej (OPS) należy rozumieć ośrodek położony w gminie/dzielnicy, w której zamieszkuje dziecko. Korespondencję z OPS należy prowadzić w formie pisemnej listem poleconym lub mailowej.

10. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ma formę pisemną i powinno zostać złożone do właściwej miejscowo (najbliższej) jednostki policji lub prokuratury jako list polecony.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.